• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 254 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
ว่าที่ พ.ต. เศรษฐพงษ์ สาลีโส • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
2
•
นายประกอบ สุขเกิด • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3
นายปัญญา ซื่อสัตย์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4
•
นายอภิสิทธิ์ รัตน์อ่อน • ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
5
•
นายกฤษดา จักรเสน • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6
•
นายนันทกรณ์ ภูสมยา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
7
•
นายบัณฑิต อมรสิน • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโลหะการ
• ครูประจำ แผนกวิชาโลหะการ
8
ว่าที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
• ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
9
นายพิสิทธิศักดิ์ กุลยณีย์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
• ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
10
•
นายจักระพนธ์ ท วงศ์เฉลียว • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
11
น.ส.ณัฏฐศศิ ติสองเมือง • หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12
น.ส.กมลพัฒน์ ทองธิราช • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
13
•
นางสาวนิตยา สอนสุข • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
14
•
นายยรรยงค์ ประกอบเกื้อ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธา
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
15
•
นายธนพร เรืองโพน • ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธา
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
16
•
นายชุมศักดิ์ พลวงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
17
น.ส.สิริประภาภัฏร์ ศรีวิลัย • หัวหน้างาน งานการเงิน
• ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
18
•
นายสดใส อินธิแสง • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
• หัวหน้างาน งานยานยนต์
19
นายภัทรพงษ์ ไตรโยธี • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
20
•
น.ส.รุจิมา รัชชปัญญา • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
21
•
นายจิตกร ศรีสมบูรณ์ • ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
22
•
นายทวีศิลป์ จันทรังษี • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
23
•
นายสุรศักดิ์ วัฒนาวารีกุล • ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
24
•
ดร.จักรี ต้นเชื้อ • หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
25
ดร.ณัฐวุฒิ ประทุมชาติ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
26
•
นางกมลวรรณ กิ่งโก้ • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
27
•
น.ส.อรอนงค์ ดอกจันรี • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
28
•
นายพินชัย ศรีสร้างทอง • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
29
นายมานะ ภูสมปอง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
30
•
นายวัฒนา พาระแพง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธา
31
นายสมนึก สิงห์ไพราช • ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธา
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างโยธา
32
นายจิรพล กัลยาเรือน • ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
33
•
นายจักรกริช ผาอินทร์ • ครูประจำ แผนกวิชาโลหะการ
34
•
นายวรวิทย์ ตงศิริ • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
35
นายสัจจา จันทร์สงเคราะห์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
36
•
นางวิภาพรรณ ธีรศักดิ์สุวรรณ • ครูประจำ แผนกการเลขานุการ
37
•
นายทวี เดชะคำภู • ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
38
•
นางสุภาพร แดนกาไสย์ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
39
•
นายสุพล แนวตัน • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
40
นายวิสารท์ เสมา • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
41
•
นายมนทรวัจน์ หนูสวัสดิ์ • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
42
•
นายอุทัย โคตรวงค์ • ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
43
•
น.ส.วราภรณ์ นิลสาขา • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
44
•
นายอรรถพล วงศ์ษาพาน • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
45
น.ส.ขวัญธิดา หลานเศษฐา • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
46
•
นางนันทพร รอนยุทธ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
47
นางสาทิพย์ ฉอุ่มประโคน • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
48
•
นายชาติชาย กุลไทย • ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
49
นายภักดี ดาวกระจ่าง • ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
50
•
นายธนานันต์ สกุลพันธ์ไชย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธา
51
•
นายปิยะ ศิริขันธ์ • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
52
นายพนัสเดช คะอังกุ • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
53
นายไชยวัฒน์ วิญญายงค์ • หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
54
•
นายพยุงศักดิ์ เตียสกุล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
55
•
ว่าที่ ร.อ.สกลศักดิ์ สิงห์สุพรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
56
นายอนุชา บุราณฤทธิ์ • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
57
•
นางพรรณทิพา รุ่งโรจน์ • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
58
นางสุรีย์ แก้วกาหลง • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
59
•
นายปรีดา มาหินกอง • หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
60
•
นางจันทนา เจตินัย • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
61
น.ส.แววตา โพธิงาม • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
62
นายชาญณรงค์ แก้วคำแสน • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
63
นายปัญญาคม เจริญไชย • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
64
•
นายกิตติพงษ์ เรือนก้อน • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
65
•
นางวนิดา นาควิชานนท์ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
66
•
นายชำนาญ ไชยบุญ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
67
นางอุษา ปกสันเทียะ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
68
•
นางปารวัณ เจริญไชย • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
69
•
นายไพรัตน์ นันตระกูล • ครูประจำ แผนกวิชาโลหะการ
70
•
นางบังอร สุขเกิด • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
71
•
น.ส.นิศา การุญ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
72
•
นายสิทธิพงษ์ ไตรยขันธ์ • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
73
นายวิวัฒน์ วงค์แสนไชย • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
74
นายเพ็ชร นาคดี • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
75
•
น.ส.พรศิริ นาคอก • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
76
•
นายประมวล รอนยุทธ • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
77
นายประติมากรณ์ หาแก้ว • ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
78
•
นายอรรคพล ไฝทาคำ • หัวหน้างาน งานปกครอง
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
79
•
นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องกล
80
•
นายอภิศักดิ์ พ่วงกุล • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
81
•
นางนวรัตน์ วัฒนาวารีกุล • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
82
•
นางโสภิดา ศรีสมบูรณ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
83
•
นางยุวดี อมรสิน • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
84
นายสิทธิเดช ไชยทองพันธ์ • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
85
นายสุพรรณ ภูสนิท • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
86
นางจันทพร วรแสน • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
87
•
นางรัชนี วงศ์กาฬสินธุ์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
88
นายวีรศักดิ์ ชวนาพิทักษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
89
•
น.ส.ผกาวลี เกียรติไกวัล • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
90
•
นายบุญส่ง ปกสันเทียะ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
91
•
นายวิจัย โฮมวงศ์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
92
•
นางรัชดา ชวพันธุ์ • ครูประจำ แผนกการเลขานุการ
• หัวหน้าแผนก แผนกการเลขานุการ
93
•
นางดารณี แรมกลาง • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
94
•
นายมงคล เสนาชัย • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
95
•
นายหาญโชค บุตรเวียงพันธ์ • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
96
•
นางเกศิณี ซื่อสัตย์ • หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• ครูประจำ แผนกการเลขานุการ
97
นายศักดิ์สิทธิ์ คันที • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
98
นายพลวัฒน์ เกิดแก้ว • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโลหะการ
99
นายจักรพงศ์ จันทร์มาลา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
100
นายพิทักษ์ พรหมโคตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ