• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 261 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นายมงคล เจตินัย • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
นายปัญญา ซื่อสัตย์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3
•
นายประกอบ สุขเกิด • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
4
•
นายพูลสุข ชวพันธุ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
5
ว่าที่ พ.ต. เศรษฐพงษ์ สาลีโส • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
6
ว่าที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
• ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
7
•
นายกฤษดา จักรเสน • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8
นางจันทพร วรแสน • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
9
•
นางรัชนี วงศ์กาฬสินธุ์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
10
•
นายนันทกรณ์ ภูสมยา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
11
•
นายจิตกร ศรีสมบูรณ์ • ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
12
•
นายทวีศิลป์ จันทรังษี • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
13
นายภัทรพงษ์ ไตรโยธี • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
14
•
น.ส.รุจิมา รัชชปัญญา • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
15
•
นางกรุณา รายา • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน งานบุคลากร
• ข้าราชการพลเรือน งานบุคลากร
16
•
นายสุพล แนวตัน • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
17
•
นายสุรศักดิ์ วัฒนาวารีกุล • ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
18
•
นางพรรณทิพา รุ่งโรจน์ • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
19
•
นายยรรยงค์ ประกอบเกื้อ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธา
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
20
•
นายอภิศักดิ์ พ่วงกุล • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
21
•
นางปารวัณ เจริญไชย • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
22
•
นายจักระพนธ์ ท วงศ์เฉลียว • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
23
•
นายปรีดา มาหินกอง • หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
24
นายไชยวัฒน์ วิญญายงค์ • หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
25
นางชนานุช นันตสุข • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
26
•
นายบุญส่ง ปกสันเทียะ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
27
•
นางยุวดี อมรสิน • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
28
นายสิทธิเดช ไชยทองพันธ์ • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
29
•
นายสดใส อินธิแสง • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
• หัวหน้างาน งานยานยนต์
30
•
นายอรรคพล ไฝทาคำ • หัวหน้างาน งานปกครอง
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
31
•
นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องกล
32
•
นายสำเริง บุญมาก • ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
33
น.ส.แววตา โพธิงาม • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
34
นายชาญณรงค์ แก้วคำแสน • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
35
นายปัญญาคม เจริญไชย • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
36
•
นายกิตติพงษ์ เรือนก้อน • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
37
•
ว่าที่ ร.อ.สกลศักดิ์ สิงห์สุพรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
38
น.ส.ขวัญธิดา หลานเศษฐา • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
39
•
นางกมลวรรณ กิ่งโก้ • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
40
•
นายอภิสิทธิ์ รัตน์อ่อน • ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
41
•
นายวิจัย โฮมวงศ์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
42
•
นายปฏิคม เทียมภักดิ์ • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
43
นายสุพรรณ ภูสนิท • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
44
นายพิสิทธิศักดิ์ กุลยณีย์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
• ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
45
•
นายชุมศักดิ์ พลวงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
46
•
น.ส.นิศา การุญ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
47
•
นายสิทธิพงษ์ ไตรยขันธ์ • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
48
•
นายศรีศักดิ์ อุ่นสากล • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
49
นายวิวัฒน์ วงค์แสนไชย • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
50
•
นางวนิดา นาควิชานนท์ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
51
•
นายธนพร เรืองโพน • ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธา
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
52
นายอนุชา บุราณฤทธิ์ • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
53
นายสัจจา จันทร์สงเคราะห์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
54
น.ส.ณัฏฐศศิ ติสองเมือง • หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
55
•
นางวิภาพรรณ ธีรศักดิ์สุวรรณ • ครูประจำ แผนกการเลขานุการ
56
•
น.ส.อรอนงค์ ดอกจันรี • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
57
•
นายพินชัย ศรีสร้างทอง • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
58
•
นางรัชดา ชวพันธุ์ • ครูประจำ แผนกการเลขานุการ
• หัวหน้าแผนก แผนกการเลขานุการ
59
•
นางดารณี แรมกลาง • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
60
•
นายมงคล เสนาชัย • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
61
•
นายกำไร จันทร์พรม • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
62
•
นายชำนาญ ไชยบุญ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
63
•
นางนันทพร รอนยุทธ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
64
นางสาทิพย์ ฉอุ่มประโคน • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
65
•
นายทวี เดชะคำภู • ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
66
•
นางสุภาพร แดนกาไสย์ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
67
•
นายศักดา กิ่งโก้ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
68
นายวีรศักดิ์ ชวนาพิทักษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
69
นายเพ็ชร นาคดี • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
70
•
นางนวรัตน์ วัฒนาวารีกุล • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
71
•
นางปวันรัตน์ ขันแก้ว • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
72
•
นายชาติชาย กุลไทย • ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
73
นายภักดี ดาวกระจ่าง • ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
74
นายวิสารท์ เสมา • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
75
•
นายมนทรวัจน์ หนูสวัสดิ์ • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
76
•
ดร.จักรี ต้นเชื้อ • หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
77
•
นายหาญโชค บุตรเวียงพันธ์ • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
78
ดร.ณัฐวุฒิ ประทุมชาติ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
79
•
นางเกศิณี ซื่อสัตย์ • หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• ครูประจำ แผนกการเลขานุการ
80
•
น.ส.ผกาวลี เกียรติไกวัล • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
81
นางอุษา ปกสันเทียะ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
82
นางสุรีย์ แก้วกาหลง • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
83
•
นายธนานันต์ สกุลพันธ์ไชย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธา
84
•
นางสาวนิตยา สอนสุข • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
85
•
นายปิยะ ศิริขันธ์ • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
86
น.ส.กมลพัฒน์ ทองธิราช • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
87
นายมานะ ภูสมปอง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
88
•
นายวัฒนา พาระแพง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธา
89
นายสมนึก สิงห์ไพราช • ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธา
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างโยธา
90
•
น.ส.สุภาวดี ศิริขันธ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
91
นายจิรพล กัลยาเรือน • ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
92
•
น.ส.พรศิริ นาคอก • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
93
•
นายประมวล รอนยุทธ • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
94
•
นายบัณฑิต อมรสิน • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโลหะการ
• ครูประจำ แผนกวิชาโลหะการ
95
•
นายไพรัตน์ นันตระกูล • ครูประจำ แผนกวิชาโลหะการ
96
•
นายอุทัย โคตรวงค์ • ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
97
•
น.ส.วราภรณ์ นิลสาขา • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
98
•
นายจักรกริช ผาอินทร์ • ครูประจำ แผนกวิชาโลหะการ
99
•
นายวรวิทย์ ตงศิริ • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
100
•
นางโสภิดา ศรีสมบูรณ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ